1393 چهارشنبه 5 آذر
               
               
                  ورود کاربران
                 
  • استاژ یودانشاها و مربیان آی کی دو
  • برگزاری استاژ یودانشاها در باشگاه پاس
  • حضور شیهان هارو ایشیگاکی و برگزاری آزمون دان 4 جهانی  و سمینار در ایران
  • همایش سراسری آی کی دو آی کی کای ایران با حضور شیهان ایشیگاکی
  • همایش آخر سال انجمن آی کی دو آی کی کای