1393 دوشنبه 1 دی
               
               
                  ورود کاربران
                 
  • جمع با شکوه آی کی دو کا های اصفهان  با حضور شیهان آق ساقلو
  • استاژ فنی در استان اصفهان
  • استاژ یودانشاها و مربیان آی کی دو
  • برگزاری استاژ یودانشاها در باشگاه پاس
  • حضور شیهان هارو ایشیگاکی و برگزاری آزمون دان 4 جهانی  و سمینار در ایران