1393 یکشنبه 30 شهریور
               
               
                  ورود کاربران
                 
  • افتتاح اولین باشگاه آی کی دو در شهرستان قائمشهر
  • افتخاری دیگر از آی کی دو آی کی کای
  • حضور شیهان هارو ایشیگاکی و برگزاری آزمون دان 4 جهانی  و سمینار در ایران
  • اکنون آی کی دو آی کی کای در دانشگاه ها
  • سفیران اهدای زندگی از انجمن آی کی دو آی کی کای

مربیان و هنرجویان گرامی

بخشهای مختلف سایت به مرور در حال تکمیل و فعالسازی می باشند. از اینکه با بردباری خود، ما را در تکمیل این سایت یاری می فرمائید، از شما نهایت تشکر را داریم.