ایران آی کی دو درنظر دارد یک دوره کلاس کارورزی (مربیگری عملی) درجه ۳ ، ۲ و ۱برگزارنماید

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو
ایران آی کی دو درنظر دارد یک دوره کلاس کارورزی (مربیگری عملی) درجه ۳ ، ۲ و ۱ برای ارتقا هنرجویان و اساتید در بخش آقایان و بانوان برگزار نماید.

مدارک مربیگری باید حداقل سه سال از تاریخ صدور گذشته باشد و دان فدراسیونی مربوطه را هم داشته باشند.
داشتن دان ۱ الی ۲ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه سه : ۱۶۰/۰۰۰ تومان

داشتن دان ۳ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه دو : ۲۴۵/۰۰۰ تومان

داشتن دان ۴ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه یک : ۳۳۰/۰۰۰ تومان

بابت پرس: هر گواهی ۱۵/۰۰۰ تومان بجز هزینه اعلام شده واریز گردد.

مدارک مورد نیاز:
۱- تصویر فیش واریزی به شماره حساب بانک قوامین ۶۳۹۵۹۹۱۱۰۵۸۹۷۱۰۲ بنام احمدعلی آق ساقلو

۲- ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی ، تصویر دان و مربیگری به شماره واتساپ شیهان آق ساقلو ۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵

۳- آخرین مهلت تاریخ واریزی و ارسال مدارک ۲۰ دیماه ۱۴۰۰
برای اطلاعات بیشتر به سایت www.aikikai.ir مراجعه بفرمایید.