نامنام خانوادگیاستان / شهرمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمدعلیآق ساقلو( رئیس سبک)تهرانستارخانخ ستارخان خ کوکب ک سعید پ ۱

آکادمی مرکزی ایران آی کی دو
(فقط کلاسهای خصوصی)
دوشنبه و چهارشنبه :
۰۷:۳۰ الی۰۸:۴۵
۰۸:۴۵ الی۱۰:۰۰

۱۶:۰۰ الی۱۷:۱۵
۱۷:۴۵ الی۱۹:۰۰

۲۰:۴۵ الی۲۲:۰۰

یکشنبه و سه شنبه :
۱۹:۳۰ الی۲۰:۴۵
۲۰:۴۵ الی۲۲:۰۰
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
فاطمه کیوانفر
(همسر استاد آق ساقلو - نائب رئیس بانوان سبک)
تهرانستارخانآکادمی مرکزی ایران آی کی دوخصوصی بانوان۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
سعیدنعمت اللهیتهراننوبنیادمجموعه ورزشی صنایع دفاعفرد ۲۰:۳۰ الی ۲۲۰۹۱۲۵۵۸۴۰۷۰
اصغرجهانگیریتهرانمسعودیه خ ابومسلم خراسانی کوچه همتیانباشگاه کوثرفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۲۹۰۹۸۳۳
فرشادسلجوقی (نائب رئیس آقایان سبک)تهرانامیرآباد شمالیدانشگاه تربیت مدرسزوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۵۴۴۵۸۲
مهدینعمتی (نماینده استان مازندران /مسئول روابط عمومی سبک)مازندران - ساریخ فرهنگ ۳۰ سالن جودوفرد ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهار باغ پائین خ طیب خ میردامادباشگاه آسمانزوج ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهارباغ بالا باشگاه کارگرانزوج ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱
محمد
تقوی
خراسان رضوی / مشهد مقدسخ مطهری جنوبی میدان تختی داخل مجموعه تختیفرد ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰۰۹۱۵۱۱۴۰۲۱۶
سیدرضاعلوی طباطباییخراسان رضوی / تربت حیدریهخ باغ ملی نرسیده به بانک رفاه پ ۳۴باشگاه ورزشی علویفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۵۱۳۶۰۸۱۸
۰۵۱۵۲۲۲۲۲۹۵
محسنفتحیخوزستان / اهوازامانیه روبروی استادیوم تختیباشگاه جهان آرازوج ۲۱ الی ۲۲:۳۰۰۹۰۳۱۱۱۳۲۷۷
مهدیغلامعلی زادهخوزستان / اهوازپاداد شهر خ ۱۸ غربیباشگاه ارغوانفرد ۲۱:۴۵ الی ۲۳:۰۰۰۹۳۷۹۲۱۴۶۴۰
۰۹۳۷۰۶۹۰۵۴۵
محسن
محسن
احمدعلی
مهیار
رمقی
آق ساقلو
تهرانستارخان خ شهرآرا روبروی اداره کل گذرنامهباشگاه امن زادهزوج ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰۰۹۱۲۱۱۸۵۵۸۹
۰۹۱۲۹۵۷۰۷۱۵
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
نرگسکیوانفرتهرانستارخانآکادمی مرکزی ایران آی کی دوسه شنبه ها
۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ها
۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۳۶۵۱۵۴۴۴۷
۰۹۳۹۸۷۸۰۳۶۸
احمدباباخانیتهراننارمک خ سمنگان جنوبی ک شهید مذهب دارباشگاه فرهنگی ورزشی علی ابن ابیطالبزوج ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۲۷۸۰۷۹
۷۷۸۳۲۰۳۵
مرتضیفخار میاندوآب (نماینده استان البرز)البرز / کرجسه راه گوهردشت اول کوی کارمندان شمالیباشگاه کمانگیرزوج ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵۰۹۱۲۲۶۴۱۹۱۲
علیرضاوزیریتهرانشهرک غرب۰۹۱۲۱۵۴۶۱۷۶
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانخ سراج جنب پل زین الدینمجموعه ورزشی شهدای اوقافزوج ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰۰۹۱۹۰۸۹۱۵۲۸
علیرضاعلی یاریفارس / شیرازکلاس خصوصی در محل هنرجو۰۹۱۷۱۱۳۰۸۱۹
تقیپوررضاگیلان / رشتمیدان یخ سازی بسمت رازیباشگاه لامعیفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۱۵
فرد ۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰
۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷
علی اکبرجزء اسلامیتهراناتوبان اشرفی اصفهانی بالاتر از اتوبان همت گلستان دوم شرقیباشگاه صادقینزوج ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰۰۹۱۲۵۰۱۶۵۳۰
عباسرضاپورتهراننارمک
تهرانپارس
۰۹۱۲۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۳۵۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۱۹۸۱۲۰۷۱۷
سیامکچایچی سمساریتهرانخ نظام آباد (شهید مدنی سمالی) باشگاه رسالت
(دیهیم سابق)
زوج ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰۰۹۱۲۹۲۱۸۷۳۹
۰۹۲۰۹۲۱۸۷۳۹
محمدهاشم
پژمان
راهپیما
فیروزی
استان فارس/ فسا