نامنام خانوادگیاستان / شهرمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمدعلیآق ساقلو( رئیس سبک)تهرانستارخان


فاطمی - خ حجاب

سید خندان
آکادمی مرکزی
(خصوصی)
آکادمی مرکزی
(خصوصی)
آکادمی مرکزی
(خصوصی)

باشگاه امام علی(ع)


باشگاه پیام
یکشنبه و سه شنبه 19:30 الی 20:45
شنبه و دوشنبه 18:30 الی 19:45
جمعه ها 7:30 الی 9 صبح


فرد 19:30 الی 21


زوج 20 الی 21:30


09121257295
02166570357
فاطمه کیوانفر
(همسر استاد آق ساقلو - نائب رئیس بانوان سبک)
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی بانوان :
یکشنبه ها و سه شنبه ها 10:30 الی 12:00
نیمه خصوصی بانوان :
دو شنبه ها و چهارشنبه ها 17:00 الی 18:30
02166570357
09121257295
احمدعلیآق ساقلوتهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی:
فرد 7 الی 8:15 صبح
مخصوص کودک و نوجوان :پنجشنبه و جمعه 15 الی 16:15
09121257295
02166570357
احمدعلی

فرزاد
آق ساقلو

طفله
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی : شنبه و دوشنبه 18:30 الی 19:4509121257295
09354123618
سعیدنعمت اللهیتهراننوبنیادمجموعه ورزشی صنایع دفاعفرد 20:30 الی 2209125584070
اصغرجهانگیریتهرانمسعودیهباشگاه کوثرفرد 21 الی 22:1509122909833
فرشادسلجوقی (نائب رئیس آقایان سبک)تهرانامیرآباد شمالیدانشگاه تربیت مدرسزوج 20 الی 21:3009121544582
مهدینعمتی (مسئول روابط عمومی سبک)مازندران - ساریمیدان شهداباشگاه مرکزی خانه آی کی دو استان مازندرانیکشنبه و سه شنبه 17 الی 1909352191759
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهار باغ پائینورزشگاه تختیزوج 21:30 الی 22:45
فرد 15:30 الی 16:45
09138670931
احمدعلی

علی اکبر
آق ساقلو

فیض آبادی
تهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج 20 الی 21:3009121257295
09126340836
رایموند
امیر
بارونی
خانقلی
تهرانوحیدیهمجموعه ورزشی شهدافرد 19:30 الی 2109100693575
09125042604
علی اکبرفیض آبادی(نماینده استان تهران)تهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج 21 الی 22:3009126340836
محمدقادریتهرانمیدان جمهوریمجموعه فرهنگی ورزشی بهمنشفرد 17 الی 18:30
زوج 14 الی 15:30
09195516761
محسنفتحیخوزستان / اهوازامانیهباشگاه جهان آرازوج 21 الی 22:3009031113277
محسنمهیارتهرانستارخانباشگاه امن زادهزوج 19:15 الی 20:3009121185589
نرگسکیوانفرتهرانستارخانآکادمی مرکزیدوشنبه ها 11:00 الی 12:3066570357
09365154447
احمدباباخانیتهرانتهرانپارسباشگاه فرهنگی ورزشی علی ابن ابیطالبزوج 20:15 الی 21:3009121278079
77832035
مرتضیفخار میاندوآب (نماینده استان البرز)البرز / کرجگوهردشتباشگاه کمانگیرزوج 20:15 الی 21:4509122641912
علیرضاوزیریتهرانشهرک غربمجموعه ورزشی مسجدالنبیزوج 18:30 الی 2009121546176
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانرسالتباشگاه ویدانازوج 19:45 الی 2109190891526
09190891528
نیماگل گلتهران / شهر ریسه راه ورامینآکادمی هنرهای رزمی شهر ریکودکان زوج 18 الی 19:30
بزرگسالان 19:30 الی 21
09194884088
علیرضاعلی یاریفارس / شیرازخیابان قصردشتباشگاه مخابرات شیرازفرد 15 الی 16:3009171130819
36112236
شهرام جعفری پور (نماینده استان گیلان)گیلان / رشتبوستان ملتباشگاه مشعلفرد 19:45 الی 21:45
21:45 الی 22:30
09113382387
حمید رستمیگیلان / رشتپل عراقباشگاه شهید غبرانژادزوج 21:45 الی 2309118102320
تقیپوررضاگیلان / رشتمیدان یخ سازیباشگاه دنیازوج 21:30 الی 22:3009215289343
شهرام جباریالبرز / کرجگلشهرباشگاه هلمندزوج 20 الی 21:3009128595106