نامنام خانوادگیاستان / شهرمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمدعلیآق ساقلو( رئیس سبک)تهرانستارخانخ ستارخان خ کوکب ک سعید پ ۱

آکادمی مرکزی ایران آی کی دو
(فقط کلاسهای خصوصی)
دوشنبه و چهارشنبه :
۰۷:۳۰ الی۰۸:۴۵
۰۸:۴۵ الی۱۰:۰۰

۱۶:۰۰ الی۱۷:۱۵
۱۷:۴۵ الی۱۹:۰۰

۲۰:۴۵ الی۲۲:۰۰

یکشنبه و سه شنبه :
۱۹:۳۰ الی۲۰:۴۵
۲۰:۴۵ الی۲۲:۰۰
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
فاطمه کیوانفر
(همسر استاد آق ساقلو - نائب رئیس بانوان سبک)
تهرانستارخانآکادمی مرکزی ایران آی کی دوخصوصی بانوان۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
مهرداد
احمدعلی
گودرزی
آق ساقلو
تهرانبلوار کشاورز خیابان حجاب ضلع جنوبی پارک لاله پشت ایستگاه اتوبوسباشگاه امام علی (ع) تیرانداز سابقفرد ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰۰۹۳۷۲۱۵۱۶۲۱
۰۹۱۲۱۵۹۰۳۸۶
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
محسن
محسن
احمدعلی
مهیار
رمقی
آق ساقلو
تهرانستارخان خ شهرآرا روبروی اداره کل گذرنامهباشگاه امن زادهزوج ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰۰۹۱۲۱۱۸۵۵۸۹
۰۹۱۲۹۵۷۰۷۱۵
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
نرگسکیوانفرتهرانستارخانآکادمی مرکزی ایران آی کی دوسه شنبه ها
۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه ها
۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۳۶۵۱۵۴۴۴۷
۰۹۳۹۸۷۸۰۳۶۸
سعیدنعمت اللهیتهراننوبنیادمجموعه ورزشی صنایع دفاعفرد ۲۰:۳۰ الی ۲۲۰۹۱۲۵۵۸۴۰۷۰
اصغرجهانگیریتهرانمسعودیه خ ابومسلم خراسانی کوچه همتیانباشگاه کوثرفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۲۹۰۹۸۳۳
فرشادسلجوقی (نائب رئیس آقایان سبک)تهرانامیرآباد شمالیدانشگاه تربیت مدرسزوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۵۴۴۵۸۲
مهدینعمتی (نماینده استان مازندران /مسئول روابط عمومی سبک)مازندران - ساریخ فرهنگ ۳۰ سالن جودوفرد ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهار باغ پائین خ طیب خ میردامادباشگاه آسمانزوج ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهارباغ بالا باشگاه کارگرانزوج ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱
محمد
تقوی
خراسان رضوی / مشهد مقدسخ مطهری جنوبی میدان تختی داخل مجموعه تختیفرد ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰۰۹۱۵۱۱۴۰۲۱۶
سیدرضاعلوی طباطباییخراسان رضوی / تربت حیدریهخ باغ ملی نرسیده به بانک رفاه پ ۳۴باشگاه ورزشی علویفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۵۱۳۶۰۸۱۸
۰۵۱۵۲۲۲۲۲۹۵
محسنفتحیخوزستان / اهوازامانیه روبروی استادیوم تختیباشگاه جهان آرازوج ۲۱ الی ۲۲:۳۰۰۹۰۳۱۱۱۳۲۷۷
مهدیغلامعلی زادهخوزستان / اهوازپاداد شهر خ ۱۸ غربیباشگاه ارغوانفرد ۲۱:۴۵ الی ۲۳:۰۰۰۹۳۷۹۲۱۴۶۴۰
۰۹۳۷۰۶۹۰۵۴۵
احمدباباخانیتهراننارمک خ سمنگان جنوبی ک شهید مذهب دارباشگاه فرهنگی ورزشی علی ابن ابیطالبزوج ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۲۷۸۰۷۹
۷۷۸۳۲۰۳۵
مرتضیفخار میاندوآب (نماینده استان البرز)البرز / کرجسه راه گوهردشت اول کوی کارمندان شمالیباشگاه کمانگیرزوج ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵۰۹۱۲۲۶۴۱۹۱۲
علیرضاوزیریتهرانشهرک غرب۰۹۱۲۱۵۴۶۱۷۶
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانخ سراج جنب پل زین الدینمجموعه ورزشی شهدای اوقافزوج ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰۰۹۱۹۰۸۹۱۵۲۸
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانمیدان رسالت خ نیروی دریایی (۷ آذر) انتهای خیابان داخل شهرک نیروی دریاییسالن شهید نختاریزوج ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰۰۹۱۹۰۸۹۱۵۲۸
علیرضاعلی یاریفارس / شیرازکلاس خصوصی در محل هنرجو۰۹۱۷۱۱۳۰۸۱۹
تقیپوررضاگیلان / رشتمیدان یخ سازی بسمت رازیباشگاه لامعیفرد ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۱۵
فرد ۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰
۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷
علی اکبرجزء اسلامیتهراناتوبان اشرفی اصفهانی بالاتر از اتوبان همت گلستان دوم شرقیباشگاه صادقینزوج ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰۰۹۱۲۵۰۱۶۵۳۰
عباسرضاپورتهراننارمک
تهرانپارس
۰۹۱۲۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۳۵۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۱۹۸۱۲۰۷۱۷
سیامکچایچی سمساریتهرانخ نظام آباد (شهید مدنی سمالی) باشگاه رسالت
(دیهیم سابق)
زوج ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰۰۹۱۲۹۲۱۸۷۳۹
۰۹۲۰۹۲۱۸۷۳۹
محمدهاشم
پژمان
راهپیما
فیروزی
استان فارس/ فسا