نامنام خانوادگیاستان / شهرمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمد علیآق ساقلوتهرانستارخان

اکباتان
فاطمی
سید خندان
حسینیه ارشاد
آکادمی مرکزی
(خصوصی)
باشگاه پاس قوامین (خصوصی)
باشگاه حجاب
باشگاه پیام
باشگاه تخت جمشید
یکشنبه و سه شنبه 19 الی 20
دوشنبه و چهارشنبه 19:30 الی 20:45
جمعه ها 7:30 الی 9 صبح
فرد 19:30 الی 21
زوج 20 الی 21:30
فرد 21:30 الی 22:45
09121257295
021-66570357
فاطمه کیوانفر
(همسر استاد آق ساقلو)
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی بانوان :
دوشنبه ها 15:45 الی 17:15
عمومی بانوان :
چهارشنبه ها 16:30 الی 18
جمعه ها 10 الی 11:30 صبح
02166570357
09121257295
امیرحسین امیریتهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی:
فرد 7 الی 8:15 صبح
مخصوص کودک و نوجوان :چهارشنبه الی جمعه 15الی 16:15
09122440625
02166570357
احمد علی
فرزاد
آق ساقلو
طفله
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی : شنبه و دوشنبه 17:30 الی 1909121257295
09354123618
سعیدنعمت اللهیتهراننوبنیادمجموعه ورزشی صنایع دفاعفرد 20:30 الی 2209125584070
اصغرجهانگیریتهرانمسعودیهباشگاه کوثرفرد 21 الی 22:1509122909833
فرشادسلجوقیتهرانامیرآباد شمالیدانشگاه تربیت مدرسزوج 20 الی 21:3009121544582
مهدینعمتیمازندران - ساریمیدان شهداباشگاه مرکزی خانه آی کی دو استان مازندرانیکشنبه و سه شنبه 17 الی 1909352191759
مهدیعزیزیاصفهانچهار باغ پائینورزشگاه تختیزوج 21:30 الی 22:45
فرد 15:30 الی 16:45
09138670931
احمد علی
شهرام
علی اکبر
آق ساقلو
مرادی
فیض آبادی
تهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج 20 الی 21:3009121257295
09126787950
09126340836
رایموند
امیر
بارونی
خانقلی
تهرانوحیدیهمجموعه ورزشی شهدافرد 19:30 الی 2109100693575
09125042604
علی اکبرفیض آبادیتهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج 21 الی 22:3009126340836
محمدقادریتهرانمیدان جمهوریمجموعه فرهنگی ورزشی بهمنشفرد 17 الی 18:30
زوج 14 الی 15:30
09195516761
محسنفتحیخوزستان / اهوازامانیهباشگاه جهان آرازوج 21 الی 22:3009031113277
محسنمهیارتهرانستارخانباشگاه امن زادهزوج 19:15 الی 20:3009121185589
یاشارعزیزپورتهرانستارخانسرای محله شهرآرازوج 19:30 الی 2109122391759
احمدباباخانیتهرانتهرانپارسباشگاه ایمانزوج 20:30 الی 21:4509121278079
77953592
مرتضیفخار میاندوآبالبرز / کرجگوهردشتباشگاه کمانگیرزوج 20:15 الی 21:4509122641912
علیرضاوزیریتهرانشهرک غربمجموعه ورزشی مسجدالنبیزوج 18:30 الی 2009121546176
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانرسالتباشگاه ویدانازوج 19:45 الی 2109190891526
09190891528
نیماگل گلتهران / شهر ریسه راه ورامینآکادمی هنرهای رزمی شهر ریکودکان زوج 18 الی 19:30
بزرگسالان 19:30 الی 21
09194884088
علیرضاعلی یاریفارس / شیرازخیابان قصردشتباشگاه مخابرات شیرازفرد 15 الی 16:3009171130819
36112236
شهرام جعفری پورگیلان / رشتبوستان ملتباشگاه مشعلفرد 19:45 الی 21:45
21:45 الی 22:30
09113382387
حمید رستمیگیلان / رشتپل عراقباشگاه شهید غبرانژادزوج 21:45 الی 2309118102320
تقیپوررضاگیلان / رشتمیدان یخ سازیباشگاه دنیازوج 21:30 الی 22:3009215289343
شهرام جباریالبرز / کرجگلشهرباشگاه هلمندزوج 20 الی 21:3009128595106