نامنام خانوادگیاستانمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمد علیآق ساقلوتهرانستارخان
فاطمی
سید خندان
آکادمی مرکزی
باشگاه حجاب
باشگاه پیام
فرد ساعت 20 الی 22
زوج ساعت 19 الی 21
فرد ساعت 17 الی 19
09121257295
021-66570357
سعید نعمت اللهیسعیدنعمت اللهیتهراننوبنیاد
آزادی
صنایع دفاع
خصوصی
فرد ساعت 20 الی 22
روزهای زوج
09125584070
66098564