نامنام خانوادگیاستان / شهرمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمدعلیآق ساقلو( رئیس سبک)تهرانستارخان


فاطمی - خ حجاب

سید خندان
آکادمی مرکزی


باشگاه امام علی(ع)

باشگاه پیام(ورودی ۱۱)
دوشنبه و چهارشنبه :
۱۷:۳۰ الی ۱۸:۴۵(کلاس خصوصی)
یکشنبه و سه شنبه :
۷:۳۰ الی ۹ صبح (کلاس خصوصی)
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵ (کلاس خصوصی)
۱۹:۴۵ الی ۲۱ (کلاس نیمه خصوصی مخصوص نوجوانان)
۲۱ الی ۲۲:۳۰ (کلاس خصوصی)
جمعه ها :
۷:۳۰ الی ۹ صبح(کلاس خصوصی)

فرد ۱۹:۳۰ الی ۲۱

زوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
فاطمه کیوانفر
(همسر استاد آق ساقلو - نائب رئیس بانوان سبک)
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی بانوان :
یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
پنجشنبه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۵
۰۲۱۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
احمدعلی
فرزاد
آق ساقلو
طفله
تهرانستارخانآکادمی مرکزیخصوصی : شنبه و دوشنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۴۵۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
۰۹۳۵۴۱۲۳۶۱۸
سعیدنعمت اللهیتهراننوبنیادمجموعه ورزشی صنایع دفاعفرد ۲۰:۳۰ الی ۲۲۰۹۱۲۵۵۸۴۰۷۰
اصغرجهانگیریتهرانمسعودیهباشگاه کوثرفرد ۲۱ الی ۲۲:۱۵۰۹۱۲۲۹۰۹۸۳۳
فرشادسلجوقی (نائب رئیس آقایان سبک)تهرانامیرآباد شمالیدانشگاه تربیت مدرسزوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۵۴۴۵۸۲
مهدینعمتی (مسئول روابط عمومی سبک)مازندران - ساریمیدان شهداباشگاه مرکزی خانه آی کی دو استان مازندرانیکشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۱۹۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹
مهدیعزیزی (نماینده استان اصفهان)اصفهانچهار باغ پائینورزشگاه تختیزوج ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۴۵
فرد ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵
۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱
احمدعلی
علی اکبر
آق ساقلو
فیض آبادی
تهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵
۰۹۱۲۶۳۴۰۸۳۶
رایموند
امیر
بارونی
خانقلی
تهرانوحیدیهمجموعه ورزشی شهدافرد ۱۹:۳۰ الی ۲۱۰۹۱۰۰۶۹۳۵۷۵
۰۹۱۲۵۰۴۲۶۰۴
علی اکبرفیض آبادی(نماینده استان تهران)تهرانسیدخندانمجموعه ورزشی پیامزوج ۲۱ الی ۲۲:۳۰۰۹۱۲۶۳۴۰۸۳۶
محمدقادریتهرانمیدان جمهوریمجموعه فرهنگی ورزشی بهمنشفرد ۱۷ الی ۱۸:۳۰
زوج ۱۴ الی ۱۵:۳۰
۰۹۱۹۵۵۱۶۷۶۱
محسنفتحیخوزستان / اهوازامانیهباشگاه جهان آرازوج ۲۱ الی ۲۲:۳۰۰۹۰۳۱۱۱۳۲۷۷
محسنمهیارتهرانستارخانباشگاه امن زادهزوج ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۳۰۰۹۱۲۱۱۸۵۵۸۹
نرگسکیوانفرتهرانستارخانآکادمی مرکزیشنبه و چهارشنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰۶۶۵۷۰۳۵۷
۰۹۳۶۵۱۵۴۴۴۷
احمدباباخانیتهرانتهرانپارسباشگاه فرهنگی ورزشی علی ابن ابیطالبزوج ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۱۲۷۸۰۷۹
۷۷۸۳۲۰۳۵
مرتضیفخار میاندوآب (نماینده استان البرز)البرز / کرجگوهردشتباشگاه کمانگیرزوج ۲۰:۱۵ الی ۲۱:۴۵۰۹۱۲۲۶۴۱۹۱۲
علیرضاوزیریتهرانشهرک غربمجموعه ورزشی مسجدالنبیزوج ۱۸:۳۰ الی ۲۰۰۹۱۲۱۵۴۶۱۷۶
نعمت اله
امیر رضا
مرادی پور
مرادی پور
تهرانرسالتباشگاه ویدانازوج ۱۹:۴۵ الی ۲۱۰۹۱۹۰۸۹۱۵۲۶
۰۹۱۹۰۸۹۱۵۲۸
نیماگل گلتهران / شهر ریسه راه ورامینآکادمی هنرهای رزمی شهر ریکودکان زوج ۱۸ الی ۱۹:۳۰
بزرگسالان ۱۹:۳۰ الی ۲۱
۰۹۱۹۴۸۸۴۰۸۸
علیرضاعلی یاریفارس / شیرازخیابان قصردشتباشگاه مخابرات شیرازفرد ۱۵ الی ۱۶:۳۰۰۹۱۷۱۱۳۰۸۱۹
۳۶۱۱۲۲۳۶
شهرام جعفری پور (نماینده استان گیلان)گیلان / رشتبوستان ملتباشگاه مشعلفرد ۱۹:۴۵ الی ۲۱:۴۵
۲۱:۴۵ الی ۲۲:۳۰
۰۹۱۱۳۳۸۲۳۸۷
حمید رستمیگیلان / رشتپل عراقباشگاه شهید غبرانژادزوج ۲۱:۴۵ الی ۲۳۰۹۱۱۸۱۰۲۳۲۰
تقیپوررضاگیلان / رشتمیدان یخ سازیباشگاه دنیازوج ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰۰۹۲۱۵۲۸۹۳۴۳
شهرام جباریالبرز / کرجگلشهرباشگاه هلمندزوج ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۸۵۹۵۱۰۶
علی اکبرجزء اسلامیتهراناتوبان اشرفی اصفهانی بالاتر از اتوبان همتباشگاه صادقینفرد ۲۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۲۵۰۱۶۵۳۰
۰۹۹۰۰۴۰۵۹۰۴
عباسرضاپورتهراننارمک-میدان امامت

تهرانپارس-تقاطع تیرانداز
باشگاه فرات

باشگاه داریوش
فرد ۱۴:۳۰ الی ۱۶

۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵
۱۹:۴۵ الی ۲۱
۰۹۱۲۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۳۵۱۷۹۲۱۹۲
۰۹۱۹۸۱۲۰۷۱۷