نامنام خانوادگیاستانمنطقهنام باشگاهروزهای تمرینشماره تماس مربی
احمد علیآق ساقلوتهرانستارخان
فاطمی
سید خندان
آکادمی مرکزی
باشگاه حجاب
باشگاه پیام
فرد ساعت 20 الی 22
زوج ساعت 19 الی 21
فرد ساعت 17 الی 19
09121257295
021-66570357