عقب افتادگی دان ها جبران خواهد شد

?خبر ویژه!
به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو، باتوجه به پیگیری های ریاست محترم ایران آی کی دو، دو مرحله جهت برگزاری آزمون فنی گرفته شده،
آن دسته از عزیزانی که رده ی آنها از لحاظ فنی کیو ۱ گذشته است و شرایط سنوات آنها به دان های بالاتر رسیده میتوانند در هر دو بخش شرکت نمایند و عقب افتادگی دان ها جبران خواهد شد.