قابل توجه مربیان فعال آی کی دو

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، سبک آی کی دو ایران به ریاست محترم شیهان احمدعلی آق ساقلو در نظر دارد جهت پیشرفت و گسترش هر چه بیشتر سبک در سطح جهانی و بویژه سازماندهی کردن سیستم اداری و امور کمیته های مربوطه، اعضا جدید را از مربیان واجد شرایط و با سابقه انتخاب و انتصاب نماید.
لذا به همین منظور جلسه ای ویژه مربیان روز جمعه مورخ ۲۱ تیر ماه از ساعت ۹ صبح در باشگاه امام علی برگزار خواهد شد و از کلیه مربیانی که تمایل به همکاری دارند دعوت میشود تا رزومه خود را اعم از فعالیت ها و مهارت هایی که در امور مختلف سبک دارند در یک برگه A4 تنظیم و بعد از اتمام جلسه روز جمعه ارائه دهند.
پس از بررسی شرایط و رزومه ها اعضا جدید کمیته ها اعلام خواهند شد.