لیست اسامی کسانی که به سبک بدهکارند(بابت حکم جهانی)

لیست اسامی کسانی که به سبک بدهکارند(بابت حکم جهانی)

۱.مجید جباری بابت دان ۲ جهانی ۲۰۰۹/۷/۱۵ ۳۶۰۰۰ ین

۲.پژمان فزون خواه بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۸/۸/۲۲ ۳۳۰۰۰ ین + ۷۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۳.ابراهیم خدارحمی بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۷/۲/۱ ۳۳۰۰۰ ین

۴.سید محمدرضا اسبق المجاهدین بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۶/۹/۱۰ ۳۳۰۰۰ین + ۸۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۵.عبداله صمدی بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۹/۷/۵ ۳۳۰۰۰ ین + ۸۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۶.رضا مهربان بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۲/۱/۲۰ ۳۶۰۰۰ین

۷.محمدرسول مقبلان بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۲/۱/۲۰ ۳۶۰۰۰ین

۸.امیر قبادی ساکی بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۸/۸/۵ ۳۶۰۰۰ین