لیست اسامی کسانی که حکمشان در سبک میباشد

لیست اسامی کسانی که حکمشان در سبک میباشد

۱.رامین هاشمی ۲۰۱۹/۴/۱ دان ۱
۲.حسین‌ابوترابی ۲۰۱۹/۱۲/۱۰ دان ۱
۳.ابوالفضل صادقی ۲۰۱۹/۴/۱ دان ۱
۴.حسن فقیح صادقی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۵.محمد حسین صادقی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۶.علی عقیلی اشتیانی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۷.علیرضا طهرانی یزدی۲۰۱۱/۷/۱۵ دان۱
۸.نیما مجدانی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۲
۹.امیرقبادی ساکی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۱۰.علی قاسمی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۱.یعقوب دیانتی شالکوهی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۱۲.پورنگ پورحسینی منجیلی ۲۰۱۲/۱/۲۰ دان۱
۱۳.شاهین رحمانیان ۲۰۱۴/۲/۲۵ دان۲
۱۴.احمد مهدی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۵محمد جواد کیفی پور ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۶.محمد پارسا الوندیان ۲۰۱۹/۴/۵ دان۱
۱۷.کامران زندیانی ۲۰۱۹/۴/۱ دان۱
۱۸.محمد تقوی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۹.مهرداد ساوج ۲۰۱۹/۸/۵ دان۱
۲۰.مهدی فاعد ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۱.پویا زرگر ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۲.اسفندیار عطایی ۲۰۱۹/۴/۱ دان۳
۲۳.محمدرضا خطیب ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۴.علیرضا وزیری ۲۰۱۹/۴/۱ دان۴
۲۵.اسفندیارعطایی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۲۶.مهدی نعمتی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۴
۲۷.حسین پرنو ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۸.محمدحسین شاهدی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۹.مجیدقلی خان لویی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۰.پیمان عربگل ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۱.هومن ممتحن ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۲.علی اسماعیل افجه ۲۰۱۷/۹/۵ دان۱
۳۳.علی اسماعیل افجه ۲۰۱۹/۴/۱ دان۲
۳۴.ارین انتظار ۲۰۱۵/۷/۱ دان۲
۳۵.ارش انتظار ۲۰۱۶/۱۰/۳۰ دان۳