هفته ورزش و تربیت بدنی مبارک

هفته ورزش و تربیت بدنیورزش در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و
برهمین اساس نه تنها یک روز بلکه تمام روزها و
ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد
هفته ورزش و تربیت بدنی مبارک باد

روابط عمومی ایران آی کی دو