پیرو اطلاعیه قبلی، جلسه مربیان و استاژ فنی تمامی رده ها ۲۱ تیرماه ۹۸

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، پیرو اطلاعیه قبلی، جلسه مربیان ساعت ۹ صبح تا ۹:۳۰ و بعد از جلسه، تمرین عمومی برای کلیه رده های کمربندی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ روز جمعه مورخه ۲۱ تیرماه ۹۸ به مدرسی تنها دارنده دان شش جهانی در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان احمد علی آق ساقلو برگزار میگردد.
داشتن شناسنامه ورزشی الزامیست.