کسانی که حکم انان نزد سبک می باشد‌و جهت دریافت حکم جهانی شان به مراسم نیامده اند تا تحویل بگیرند

کسانی که حکم انان نزد سبک می باشد‌و جهت دریافت حکم جهانی شان به مراسم نیامده اند تا تحویل بگیرند

۱.محمدرضا احمدزاده ۲۰۰۹/۷/۱۵ دان ۱
۲.بابک ملکی شمالی ۲۰۰۹/۷/۱۵ دان ۱
۳.کوروش کریمی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۱
۴.میلاد صابرخیابانی ۲۰۱۳/۵/۱۵ دان ۱
۵.مریم محبی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۱
۶.محمد حسین فرجی ۲۰۱۵/۷/۱ دان ۱
۷.سایمون نوشین ۲۰۱۱/۳/۱ دان ۲
۸.علی فیروزی ۲۰۱۵/۷/۱ دان ۱
۹.علیرضا شعبانی ۲۰۱۶/۴/۵ دان ۱
۱۰. سید امیر میرحسینی ۲۰۰۸/۸/۲۲ دان ۱
۱۱.محمدرضا پزنده کار ۲۰۱۲/۱/۲۰ دان ۱
۱۲.کاوه قاسملو ۲۰۱۴/۱۲/۱۰ دان ۱
۱۳.داود انصاری ۲۰۱۲/۸/۱ دان ۱
۱۴.فریبزر نوروزی ۲۰۰۷/۷/۵ دان ۱
۱۵.فرهاد نبی زاده ۲۰۱۱/۷/۱۵ دان ۱
۱۶.نیما نیکدل ۲۰۱۴/۱۲/۱۰ دان۱
۱۷. روزبه سنقر ابادی ۲۰۱۳/۵/۱۵ دان۱
۱۸.اسفندیار عطایی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲