?خبر مهم
آغاز فعالیت بزرگترین گروه آی کی دو ایران به ریاست محترم استاد بزرگ آی کی دو ایران شیهان آق ساقلو دارنده اولین دان ۶ از ژاپن تحت نظر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی شروع به کار کرد. برای اطلاعات بیشتر ما را در این کانال دنبال فرمائید.
روابط عمومی آی کی دو ایران