نشست صمیمی ریاست محترم آی کی دو ایران با رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی